Rõõm ja hool - see ongi meie kool!

Loomise kuupäev 18.02.2020

Näpi Kool on Rakvere Vallavalitsuse alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus üldjuhul õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Alates 01.09.2019 on koolis ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad erituge vajavad I ja II kooliastme õpilased, kellele on hariduslikust erivajadusest tulenevalt soovitatud õppimist vähema õpilaste arvuga klassis. Kool asub Rakverest 4 km kaugusel Näpil.

Visioon
Näpi Kool on jätkusuutlik tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste põhikool ning nõustamiskeskus, mis jagab oma teadmisi ja oskusi piirkonna teistele koolide, lapsevanemate ja õpilastega ning pakub psühholoogilist ja eripedagoogilist nõustamist.

Missioon
Aitame kasvada
(loome tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele neid motiveeriva ja toetava õpikeskkonna, kus nad omandavad elukestvaks õppeks vajalikud teadmised, praktilise töö oskused, tervislikud eluviisid ja üldinimlikud väärtushoiakud)

Väärtused
Areng ja avatus
Koostöö ja vastutus
Hoolimine ja turvalisus

Kooli tegevuse põhieesmärk on tõhustatud ja erituge vajavate laste õpetamine ja mitmekülgne arendamine ning nende ettevalmistamine kutseõpinguteks ja iseseisva eluga paremaks toimetulekuks.

Kooli lõpetamisel saab nooruk põhikooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid ametikoolis. Lihtsustatud õppekavas on tööõpetusel oluline roll, mistõttu on tööõpetuse tunde oluliselt rohkem kui põhikooli riikliku õppekava järgi õppivatel õpilastel. Koolil on oma väike õpilaskodu, kus õppetöö perioodil elavad õpilased, kellel ei ole võimalik iga päev kodust koolis käia.

Rohkem infot kooli tegevuste kohta leiad lehelt  KOOLI TUTVUSTUSlink opens on new page

Viimati muudetud 13.09.2022.