Koolielu

KodukordNÄPI KOOLI KODUKORD

 1 .    ÜLDSÄTTED

 1.1 .    Kooli kodukorraga määratletakse koolis kehtivad normid ja reeglid, mis on täitmiseks õpilastele, vanemale või eestkostjale/hooldajale (edaspidi vanem) ja kooli töötajatele.
 1.2 .    Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning kooli vara säästliku kasutamise.
 1.3 .    Kooli kodukorda tutvustatakse õpilasele ning tema vanemale kooli vastuvõtmisel allkirja vastu ning antakse paberkandjal koju kaasa.
 1.4 .    Kooli päevakava kehtestab direktor oma käskkirjaga.
 1.5 .    Kooli kodukord ja päevakava avalikustatakse kooli kodulehel www.vaekyla.edu.ee ning pannakse koolimajas nähtavale kohale.
 1.6 .    Vanem on kohustatud esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutumisest ning tutvuma kooli kodukorraga.
 1.7 .    Õpilased saavad kooli sõita neile teatatud kellaaegadel kodule kõige lähemalt väljuva õpilasbussiga või neile antud tasuta sõidukaardiga liinibussides.
 1.8 .    Õppetund on õppimiseks. Õpilasi ja õpetajaid tunnist välja ei kutsuta. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.
 1.9 .    Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.
 1.10 .    Koolitöö võib ajutiselt katkestada direktori käskkirja alusel gripi või mõne muu nakkushaiguse puhangu korral tervisekaitseameti korraldusel.
 1.11 .    Õppetööd takistavate avariiolukordade puhul toimub töö, sh õppetöö vastavalt kooli direktori erikorraldustele.
 1.12 .    Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
 1.13 .    Tahtliku lõhkumise ja kooli vara rikkumise korral toimub kahju hüvitamine vanemaga kokkuleppe korras.
 1.14 .    Kui vanem ei ole nõus vabatahtlikult oma lapse tekitatud kahju koolile hüvitama, on koolil õigus pöörduda kahju hüvitamisnõudega kohtusse, kui politsei on uurimise käigus välja selgitanud kahju tekitaja isiku.

 2 .    ÕPILASE KÄITUMINE JA KOHUSTUSED KOOLIS

 2.1 .    Vastastikusel suhtlemisel järgitakse viisakusreegleid.
 2.2 .    Õpilane tervitab kõiki kooli töötajaid ja külalisi, on tähelepanelik ja viisakas kaaslaste suhtes.
 2.3 .    Õpilane  viibib kooliruumides üleriiete ja peakatteta ning vahetusjalatsites.
 2.4 .    Vahetunnis viibivad õpilased õpetaja juuresolekul klassiruumides, fuajees või võimlas. Ilusa ilmaga võib olla õues selleks ettenähtud maa-alal.
 2.5 .    Päevalilleseemneid kooli ruumides ei sööda, tunnis ja ühisüritustel nätsu ei närita.
 2.6 .    Külaliste kutsumiseks kooli küsitakse luba kooli juhtkonnalt.
 2.7 .    Õppekäikudel, matkadel või teistel klassivälistel üritustel täidab õpilane täpselt õpetaja või juhendaja korraldusi.
 2.8 .    Sööklas sööb õpilane kultuurselt, pidades kinni hügieeninõuetest ja korrastades pärast sööki oma söögikoha.
 2.9 .    Ühistranspordis ja koolibussis käitub õpilane viisakalt: ei lõhu, trügi, lärma ega häiri kaasreisijaid.
 2.10 .    Õpilane hoolitseb oma riiete, jalanõude ja õppevahendite olemasolu, puhtuse ja korrasoleku eest.
 2.11 .    Iga õpilane hoiab korras oma klassiruumi ning austab korda kogu koolimajas.
 2.12 .    Õpilane peab korda vastavalt korrapidamisgraafikule. 
 2.13 .    Kõik õpilased osalevad jõukohaselt kooli ja kooli ümbruse korrastustöödes õppekava täitmiseks vajalike oskuste-vilumuste kujundamiseks.
 2.14 .    Õpilane hoiab kooli vara, ei lõhu ega määri seda.

 3 .    ÕPPEKIRJANDUSE KASUTAMINE
 3.1 .    Kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
 3.2 .    Kooli raamatukogust laenutatud õpikud tagastatakse õppeperioodi lõpuks.
 3.3 .    Tööraamatute, töövihikute ja töölehtede puhul ei nõuta nende tagastamist koolile.

 4 .    KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE, ÕPPEST PUUDUMINE JA PUUDUMISEST TEAVITAMISE KORD

 4.1 .    Õpilane on kohustatud
 4.1.1 .    osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppetöös.
 4.1.2 .    täitma õppeülesandeid, omandama teadmisi, oskusi oma võimete kohaselt.


 4.2 .    Vanem on kohustatud
 4.2.1 .    tegema kooliga koostööd, võimaldades ja tagades koolikohustuse täitmise.
 4.2.2 .    pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni või eriarstide vastuvõtule. 


 4.3 .    Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
 4.3.1 .    õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
 4.3.2 .    läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
 4.3.3 .    olulised perekondlikud põhjused;
 4.3.4 .    muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused, näiteks osalemine spordivõistlustel ja muudel konkurssidel.


 4.4 .    Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest.
 4.5 .    Kui õpilane puudub pikemat aega, teavitab vanem klassijuhatajat puudumise kestusest.
 4.6 .    Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja vanemaga hiljemalt järgmisel õppepäeval ise ühendust.
 4.7 .    Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu vanemaga kontakti saada, teavitab kooli sotsiaalpedagoog hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
 4.8 .    Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
 4.9 .    Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ja klassijuhataja teavitab sellest vanemat kirjalikult.
 4.10 .    Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 % õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse. Kande teeb direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal iga õppeveerandi lõpus.

 5 .    TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

 5.1 .    Koolis tegeleb HEV õpilaste õppe koordineerimisega õppealajuhataja.
 5.2 .    Õppest mõjuva põhjuseta puudumise, õppetöös esinevate raskuste ning turvalisust ohustavate olukordade tekkimise ennetamiseks rakendatakse õpilase suhtes tugi- ja mõjutusmeetmeid, mille eesmärgiks on tagada õpilase võimetekohane areng, mõjutada õpilast käituma kooli kodukorra kohaselt ja suhtuma kooli töötajatesse ja kaasõpilastesse lugupidavalt.
 5.3 .    Koolis moodustatakse tugimeeskond, kes toetab õpiabi ja nõustamist vajavaid õpilasi ning menetleb ka korrarikkumisi. Enne mõjutamist nõustatakse õpilast ning pakutakse talle tugiteenust koolipsühholoogi, sotsiaalpedagoogi või tugimeeskonna poolt ning sõlmitakse õpilasega kokkuleppeid ja/või suunatakse õpilane psühholoogi, narkoloogi või muu spetsialisti nõustamisele.
 5.4 .    Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.
 5.5 .    Tugimeeskond teeb koostööd lapsevanemaga ning kohaliku omavalitsuse haridus- ja lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltöötajaga.

 5.6 .    Õpilase suhtes rakendatavad tugimeetmed on:
 5.6.1 .    arenguvestluse läbiviimine;
 5.6.2 .    individuaalse õppekava rakendamine;
 5.6.3 .    käitumispäeviku sisseseadmine;
 5.6.4 .    käitumise tugikava koostamine:
 5.6.5 .    tugispetsialisti teenuse osutamine;
 5.6.6 .    õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega õpilaste klassi.

 5.7 .    Õpilase suhtes võib kohaldada järgmised mõjutusmeetmed:
 5.7.1 .    õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 5.7.2 .    õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
 5.7.3 .    õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
 5.7.4 .    õpilasele tugiisiku määramine;
 5.7.5 .    kirjalik noomitus;
 5.7.6 .    esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiule võtmine;
 5.7.7 .    õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 5.7.8 .    konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 5.7.9 .    kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

 5.7.10 .    pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 5.7.11 .    ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 5.7.12 .    ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
 5.8 .    Õpilasel ja tema vanemal/eestkostjal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.
 5.9 .    Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud meede 5.6.12, mida otsustab õppenõukogu.
 5.10 .    Kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestab  kool 5.6.10 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel transpordi korraldusega.
 5.11 .    Meetmete 5.6.7 ja 5.6.10 rakendamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase pedagoogilise juhendamise.
 5.12 .    Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.
 5.13 .    Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine.
 5.14 .    Vanem tagab 4.6.12. nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.
 5.15 .    Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitab klassijuhataja vanemat telefoni teel, va 5.6.12, millest teavitatakse vanemat kirjalikult.

 6 .    HINDAMISE KORRALDUSEST TEAVITAMINE

 6.1 .    Õpilasel ja vanemal on õigus saada hinnete ja hinnangute kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt.
 6.2 .    Näpi Kooli õppekavas sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli kodulehel.
 6.3 .    Aineõpetajad teavitavad õpilasi hindamise korraldusest õppeaasta ja iga õppeveerandi algul, vajadusel ka tunni alguses.
 6.4 .    Vanemat teavitatakse hindamise korraldusest  kooli või klassi vanemate koosolekul, lapse arenguvestlusel ja/või individuaalse õppekava kooskõlastamisel vanemaga;
 6.5 .    Õpilast teavitatakse hinnetest igas tunnis suuliselt.
 6.6 .    Vanemat teavitatakse hinnetest e-kooli ja õpilaspäeviku vahendusel ning klassitunnistuse kaudu õppeveerandite ja -õppeperioodi lõpus.
 6.7 .    Lapsevanema soovil saadab klassijuhataja talle üks kord õppeveerandis hinnetelehe.
 6.8 .    Klassitunnistusele tehakse märge täiendavale õppetööle jätmise ja selle sooritamise kohta ning puudumiste ja mitterahuldavalt hinnatud käitumise ja/või hoolsuse põhjuste kohta.

 
 7 .    KORRAPIDAMINE

 7.1 .    Õpetajad ja kasvatajad peavad korda koolimajas, sööklas ja õpilasbussis õppealajuhataja koostatud graafiku alusel.
 7.2 .    Korrapidaja-õpetaja koolist puudumisel peab korda teda asendav õpetaja.
 7.3 .    Võimlas ja pesuruumis peab korda ja vastutab õpilaste turvalisuse eest kehalise kasvatuse õpetaja. 
 7.4 .    Tööõpetusmajas peavad korda seal töötavad õpetajad, kes vastutavad õpilaste turvalisuse ja korra eest õppehoones. Õpetaja, kelle tunnis õpilane on, tagab tema üle järelevalve ka vahetunnis. 
 7.5 .    Klassikorrapidajad määrab klassijuhataja. Töö korrapidajana mõjutab õpilase hoolsuse hinnet.

 8 .    VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

 8.1 .    Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
 8.2 .    Kool võib õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kasutada kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid.
 8.3 .    Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ja järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist.
 8.4 .    Õpilaste ning kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks on direktori käskkirjaga kehtestatud ohuolukordades käitumise juhend, mida tutvustab  on klassijuhataja õpilastele õppeaasta algul.
 8.5 .    Kooli juhtkond analüüsib koostöös tugimeeskonnaga koolis aset leidnud vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid ja aset leidnud juhtumeid, nende põhjuseid ning rakendab turvalisuse tagamiseks vajalikud meetmed.
 8.6 .    Tööõpetuse- ja arvutiklassis, võimlas ning õppeköögis tuleb täita nende ruumide kasutamise nõudeid, mida õpetaja on õppeaasta alguses õpilastele allkirja vastu tutvustanud.
 8.7 .    Klassijuhataja tutvustab iga õppeaasta alguses õpilastele allkirja vastu tuleohutuseeskirju ning evakueerumise korda.
 8.8 .    Tervisetoas käivad õpilased enne ja pärast tunde ning vahetundide ajal. Kui õpilane koolis haigestub, saadab  õpetaja ta meditsiinikabinetti koos oma kirjaga. 
 8.9 .    Kui õpilane peab tarvitama ravimeid, toob lapsevanem need isiklikult kooliõe või sotsiaalpedagoogi kätte, kes annab neid  õpilasele vastatavalt raviskeemile.
 8.10 .    Esmaabiks vajalike vahendite olemasolu eest tööõpetusklassides ja õpilaskodus vastutab kooli kooliõde.
 8.11 .    Ravimeid hoitakse tervisetoas asuvas lukustatud kapis.
 8.12 .    Õpilase probleeme aitavad koolis lahendada sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog.
 8.13 .    Kui õpilane eirab pidevalt kooli kodukorda, käitub kaasõpilasi ja õpetajaid ohustavalt, tarvitab kaasõpilaste suhtes vägivalda või lõhub kooli ja/või omaniku vara või suitsetab kooli territooriumil ja/või kasutab sobimatut sõnavara, teavitab direktor või tema volitatud töötaja sellest politseid, kes olenevalt juhtumist algatab õpilase mõjutamiseks väärteo-menetluse või kriminaalasja. 
 8.14 .    Kui õpilane lahkub õppetöö ajal loata kooli territooriumilt, siis kool tema turvalisuse eest vastutada ei saa, kuid klassijuhataja/rühmakasvataja või sotsiaalpedagoog teavitab õpilase lahkumisest koheselt vanemat. Õpilaskodust omavolilise lahkumise korral teavitab kasvataja kadunud õpilasest politseid e-kirja teel aadressil: ida.korrapidaja@list.politsei.ee
 8.15 .    Kooli on keelatud tuua
 8.15.1 .    ohtu tekitavaid esemeid: terariistad, tuletegemise vahendid ja pürotehnilised vahendid.
 8.15.2 .    tubakatooteid (sh mokatubakas), e-sigarette, alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid, energiajooke

 8.16 .    Keelatud asjad tuleb anda hoiule kooli töötajale, neid hoitakse  ja tagastatakse järgmiselt:
 8.16.1 .    õppetööd ja kooli üritusi segavad esemeid hoitakse õpetaja tööruumis ning koolipäeva lõpus tagastatakse need õpilasele
 8.16.2 .    öörahu segavad asjad paigutatakse öövalve kasutuses olevasse lukustatud kappi ja tagastatakse õpilasele hommikul
 8.16.3 .    tubakatooted (sh mokatubakas), e-sigaretid, energiajoogid, terariistad, tuletegemise ja poest ostetud pürotehnilised vahendid pannakse kantseleis asuvasse lukustatud kappi, märkides juurde, millal ja kellelt on see võetud ja need tagastatakse ainult vanemale.
 8.16.4 .    alkoholi sisaldavad joogid, narkootilised ained ning ohtlikud esemed, sh ise valmistatud pürotehnilised vahendid,  antakse üle politseile.
 8.16.5 .    Keelatud esemete äravõtmise kohta koostatakse kirjalik akt (Lisa 1).

 8.17 .    Koolis on keelatud
 8.17.1 .    õpilaste ja õpetajate töö segamine ning kooliürituste häirimine.
 8.17.2 .    suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine.
 8.17.3 .    igat liiki äritsemine, väljapressimine ja petmine.
 8.17.4 .    võõrastes klassi- ja rühmaruumides viibimine ning kaaslaste asjade kasutamine ilma loata.
 8.17.5 .    füüsiline ja vaimne vägivald, ebaviisakate väljendite kasutamine.
 8.17.6 .    sisse lülitatud mobiiltelefoniga õppetundides ja ühisüritustel viibimine, helistamine ja kõnedele vastamine ning sõnumite saatmine õppetöö ajal.
 8.17.7 .    õppetöö, ülekooliliste ürituste ja öörahu ajal kasutada segavaid esemeid: pleier, mobiiltelefon, MP-3, süle-või tahvelarvutid jms
 8.18 .    Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb sellest koheselt teavitada kooli juhtkonda, kes teavitavad korrarikkujatest politseiametnikke, kes rakendavad vastavad meetmed vastavalt Politseiseadusele ja Tubakaseadusele.
 8.19 .    Kooli kantseleis registreeritakse kõik koolis aset leidnud õnnetused ja vägivallajuhtumid.
 8.20 .    Kooli direktor teavitab Haridus- ja Teadusministeeriumi koheselt koolis aset leidnud õnnetustest ja vägivallajuhtumistest. 

 
 9 .    ÕPILASTE TUNNUSTAMINE

 9.1 .    Õpilasi tunnustatakse Näpi Kooli õpilaste tunnustamise korra alusel.
 9.2 .    Tunnustamise liigid koolis on
 9.2.1 .    õpetaja suuline kiitus klassi ees;
 9.2.2 .    kooli juhtkonna suuline kiitus kogu koolipere ees;
 9.2.3 .    kiituse või tänu avaldamine direktori käskkirjaga;
 9.2.4 .    kooli tänukiri, kiidukiri, aine kiituskiri või diplom;
 9.2.5 .    kooli tänukiri õpilase vanematele või nende hooldajale;
 9.2.6 .    õpilase tunnustamine teatri- või kontserdikülastusega; 
 9.2.7 .    õpilase tunnustamine kooli logoga meenega:
 9.2.8 .    õpilase elukohajärgsest omavalitsusest tunnustamise taotlemine.
 9.3 .    Õpilaste tunnustamine toimub klassijuhataja, kasvataja, aineõpetaja, treeneri  või õppealajuhataja ettepanekul ja vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.
 9.4 .    Tunnustamisest informeerib klassijuhataja lapsevanemat või hooldajat

 10 .    ELAMINE ÕPILASKODUS

 10.1 .    Õpilaskodu nimekirja võetakse ja nimekirjast kustutatakse õpilane direktori käskkirjaga lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 10.2 .    Elu õpilaskodus toimub õpilaskodu kodukorra ja kindla päevakava alusel, mis on õppenõukogu poolt heaks kiidetud ja direktori poolt kinnitatud.
 10.3 .    Õpilaskodu on avatud esmaspäeval alates kella 13.00 kuni reedel kella 8.30.
 10.4 .    Õpilased elavad õpilaskodus kindlates kasvatusrühmades.
 10.5 .    Õpilaskodus elavad õpilased võivad kooli maa-ala nädala sees lahkuda vaid mõjuval põhjusel rühmakasvataja kirjaliku loaga.
 10.6 .    Tegevus rühmas toimub kasvataja koostatud ja õppealajuhataja kinnitatud tööplaani alusel.
 10.7 .    Kasvataja tagab laste järelvalve kogu oma töö ajal.

 

Vaata lisaks Näpi Kooli õpilasreeglid


NÄPI KOOLI KODUKORD

 1 .    ÜLDSÄTTED

 1.1 .    Kooli kodukorraga määratletakse koolis kehtivad normid ja reeglid, mis on täitmiseks õpilastele, vanemale või eestkostjale/hooldajale (edaspidi vanem) ja kooli töötajatele.
 1.2 .    Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning kooli vara säästliku kasutamise.
 1.3 .    Kooli kodukorda tutvustatakse õpilasele ning tema vanemale kooli vastuvõtmisel allkirja vastu ning antakse paberkandjal koju kaasa.
 1.4 .    Kooli päevakava kehtestab direktor oma käskkirjaga.
 1.5 .    Kooli kodukord ja päevakava avalikustatakse kooli kodulehel www.vaekyla.edu.ee ning pannakse koolimajas nähtavale kohale.
 1.6 .    Vanem on kohustatud esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutumisest ning tutvuma kooli kodukorraga.
 1.7 .    Õpilased saavad kooli sõita neile teatatud kellaaegadel kodule kõige lähemalt väljuva õpilasbussiga või neile antud tasuta sõidukaardiga liinibussides.
 1.8 .    Õppetund on õppimiseks. Õpilasi ja õpetajaid tunnist välja ei kutsuta. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.
 1.9 .    Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.
 1.10 .    Koolitöö võib ajutiselt katkestada direktori käskkirja alusel gripi või mõne muu nakkushaiguse puhangu korral tervisekaitseameti korraldusel.
 1.11 .    Õppetööd takistavate avariiolukordade puhul toimub töö, sh õppetöö vastavalt kooli direktori erikorraldustele.
 1.12 .    Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
 1.13 .    Tahtliku lõhkumise ja kooli vara rikkumise korral toimub kahju hüvitamine vanemaga kokkuleppe korras.
 1.14 .    Kui vanem ei ole nõus vabatahtlikult oma lapse tekitatud kahju koolile hüvitama, on koolil õigus pöörduda kahju hüvitamisnõudega kohtusse, kui politsei on uurimise käigus välja selgitanud kahju tekitaja isiku.

 2 .    ÕPILASE KÄITUMINE JA KOHUSTUSED KOOLIS

 2.1 .    Vastastikusel suhtlemisel järgitakse viisakusreegleid.
 2.2 .    Õpilane tervitab kõiki kooli töötajaid ja külalisi, on tähelepanelik ja viisakas kaaslaste suhtes.
 2.3 .    Õpilane  viibib kooliruumides üleriiete ja peakatteta ning vahetusjalatsites.
 2.4 .    Vahetunnis viibivad õpilased õpetaja juuresolekul klassiruumides, fuajees või võimlas. Ilusa ilmaga võib olla õues selleks ettenähtud maa-alal.
 2.5 .    Päevalilleseemneid kooli ruumides ei sööda, tunnis ja ühisüritustel nätsu ei närita.
 2.6 .    Külaliste kutsumiseks kooli küsitakse luba kooli juhtkonnalt.
 2.7 .    Õppekäikudel, matkadel või teistel klassivälistel üritustel täidab õpilane täpselt õpetaja või juhendaja korraldusi.
 2.8 .    Sööklas sööb õpilane kultuurselt, pidades kinni hügieeninõuetest ja korrastades pärast sööki oma söögikoha.
 2.9 .    Ühistranspordis ja koolibussis käitub õpilane viisakalt: ei lõhu, trügi, lärma ega häiri kaasreisijaid.
 2.10 .    Õpilane hoolitseb oma riiete, jalanõude ja õppevahendite olemasolu, puhtuse ja korrasoleku eest.
 2.11 .    Iga õpilane hoiab korras oma klassiruumi ning austab korda kogu koolimajas.
 2.12 .    Õpilane peab korda vastavalt korrapidamisgraafikule. 
 2.13 .    Kõik õpilased osalevad jõukohaselt kooli ja kooli ümbruse korrastustöödes õppekava täitmiseks vajalike oskuste-vilumuste kujundamiseks.
 2.14 .    Õpilane hoiab kooli vara, ei lõhu ega määri seda.

 3 .    ÕPPEKIRJANDUSE KASUTAMINE
 3.1 .    Kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
 3.2 .    Kooli raamatukogust laenutatud õpikud tagastatakse õppeperioodi lõpuks.
 3.3 .    Tööraamatute, töövihikute ja töölehtede puhul ei nõuta nende tagastamist koolile.

 4 .    KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE, ÕPPEST PUUDUMINE JA PUUDUMISEST TEAVITAMISE KORD

 4.1 .    Õpilane on kohustatud
 4.1.1 .    osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppetöös.
 4.1.2 .    täitma õppeülesandeid, omandama teadmisi, oskusi oma võimete kohaselt.


 4.2 .    Vanem on kohustatud
 4.2.1 .    tegema kooliga koostööd, võimaldades ja tagades koolikohustuse täitmise.
 4.2.2 .    pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni või eriarstide vastuvõtule. 


 4.3 .    Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
 4.3.1 .    õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
 4.3.2 .    läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
 4.3.3 .    olulised perekondlikud põhjused;
 4.3.4 .    muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused, näiteks osalemine spordivõistlustel ja muudel konkurssidel.


 4.4 .    Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest.
 4.5 .    Kui õpilane puudub pikemat aega, teavitab vanem klassijuhatajat puudumise kestusest.
 4.6 .    Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja vanemaga hiljemalt järgmisel õppepäeval ise ühendust.
 4.7 .    Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu vanemaga kontakti saada, teavitab kooli sotsiaalpedagoog hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
 4.8 .    Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
 4.9 .    Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ja klassijuhataja teavitab sellest vanemat kirjalikult.
 4.10 .    Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 % õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse. Kande teeb direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal iga õppeveerandi lõpus.

 5 .    TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

 5.1 .    Koolis tegeleb HEV õpilaste õppe koordineerimisega õppealajuhataja.
 5.2 .    Õppest mõjuva põhjuseta puudumise, õppetöös esinevate raskuste ning turvalisust ohustavate olukordade tekkimise ennetamiseks rakendatakse õpilase suhtes tugi- ja mõjutusmeetmeid, mille eesmärgiks on tagada õpilase võimetekohane areng, mõjutada õpilast käituma kooli kodukorra kohaselt ja suhtuma kooli töötajatesse ja kaasõpilastesse lugupidavalt.
 5.3 .    Koolis moodustatakse tugimeeskond, kes toetab õpiabi ja nõustamist vajavaid õpilasi ning menetleb ka korrarikkumisi. Enne mõjutamist nõustatakse õpilast ning pakutakse talle tugiteenust koolipsühholoogi, sotsiaalpedagoogi või tugimeeskonna poolt ning sõlmitakse õpilasega kokkuleppeid ja/või suunatakse õpilane psühholoogi, narkoloogi või muu spetsialisti nõustamisele.
 5.4 .    Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.
 5.5 .    Tugimeeskond teeb koostööd lapsevanemaga ning kohaliku omavalitsuse haridus- ja lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltöötajaga.

 5.6 .    Õpilase suhtes rakendatavad tugimeetmed on:
 5.6.1 .    arenguvestluse läbiviimine;
 5.6.2 .    individuaalse õppekava rakendamine;
 5.6.3 .    käitumispäeviku sisseseadmine;
 5.6.4 .    käitumise tugikava koostamine:
 5.6.5 .    tugispetsialisti teenuse osutamine;
 5.6.6 .    õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega õpilaste klassi.

 5.7 .    Õpilase suhtes võib kohaldada järgmised mõjutusmeetmed:
 5.7.1 .    õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 5.7.2 .    õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
 5.7.3 .    õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
 5.7.4 .    õpilasele tugiisiku määramine;
 5.7.5 .    kirjalik noomitus;
 5.7.6 .    esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiule võtmine;
 5.7.7 .    õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 5.7.8 .    konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 5.7.9 .    kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

 5.7.10 .    pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 5.7.11 .    ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 5.7.12 .    ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
 5.8 .    Õpilasel ja tema vanemal/eestkostjal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.
 5.9 .    Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud meede 5.6.12, mida otsustab õppenõukogu.
 5.10 .    Kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestab  kool 5.6.10 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel transpordi korraldusega.
 5.11 .    Meetmete 5.6.7 ja 5.6.10 rakendamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase pedagoogilise juhendamise.
 5.12 .    Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.
 5.13 .    Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine.
 5.14 .    Vanem tagab 4.6.12. nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.
 5.15 .    Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitab klassijuhataja vanemat telefoni teel, va 5.6.12, millest teavitatakse vanemat kirjalikult.

 6 .    HINDAMISE KORRALDUSEST TEAVITAMINE

 6.1 .    Õpilasel ja vanemal on õigus saada hinnete ja hinnangute kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt.
 6.2 .    Näpi Kooli õppekavas sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli kodulehel.
 6.3 .    Aineõpetajad teavitavad õpilasi hindamise korraldusest õppeaasta ja iga õppeveerandi algul, vajadusel ka tunni alguses.
 6.4 .    Vanemat teavitatakse hindamise korraldusest  kooli või klassi vanemate koosolekul, lapse arenguvestlusel ja/või individuaalse õppekava kooskõlastamisel vanemaga;
 6.5 .    Õpilast teavitatakse hinnetest igas tunnis suuliselt.
 6.6 .    Vanemat teavitatakse hinnetest e-kooli ja õpilaspäeviku vahendusel ning klassitunnistuse kaudu õppeveerandite ja -õppeperioodi lõpus.
 6.7 .    Lapsevanema soovil saadab klassijuhataja talle üks kord õppeveerandis hinnetelehe.
 6.8 .    Klassitunnistusele tehakse märge täiendavale õppetööle jätmise ja selle sooritamise kohta ning puudumiste ja mitterahuldavalt hinnatud käitumise ja/või hoolsuse põhjuste kohta.

 
 7 .    KORRAPIDAMINE

 7.1 .    Õpetajad ja kasvatajad peavad korda koolimajas, sööklas ja õpilasbussis õppealajuhataja koostatud graafiku alusel.
 7.2 .    Korrapidaja-õpetaja koolist puudumisel peab korda teda asendav õpetaja.
 7.3 .    Võimlas ja pesuruumis peab korda ja vastutab õpilaste turvalisuse eest kehalise kasvatuse õpetaja. 
 7.4 .    Tööõpetusmajas peavad korda seal töötavad õpetajad, kes vastutavad õpilaste turvalisuse ja korra eest õppehoones. Õpetaja, kelle tunnis õpilane on, tagab tema üle järelevalve ka vahetunnis. 
 7.5 .    Klassikorrapidajad määrab klassijuhataja. Töö korrapidajana mõjutab õpilase hoolsuse hinnet.

 8 .    VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

 8.1 .    Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
 8.2 .    Kool võib õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kasutada kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid.
 8.3 .    Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ja järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist.
 8.4 .    Õpilaste ning kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks on direktori käskkirjaga kehtestatud ohuolukordades käitumise juhend, mida tutvustab  on klassijuhataja õpilastele õppeaasta algul.
 8.5 .    Kooli juhtkond analüüsib koostöös tugimeeskonnaga koolis aset leidnud vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid ja aset leidnud juhtumeid, nende põhjuseid ning rakendab turvalisuse tagamiseks vajalikud meetmed.
 8.6 .    Tööõpetuse- ja arvutiklassis, võimlas ning õppeköögis tuleb täita nende ruumide kasutamise nõudeid, mida õpetaja on õppeaasta alguses õpilastele allkirja vastu tutvustanud.
 8.7 .    Klassijuhataja tutvustab iga õppeaasta alguses õpilastele allkirja vastu tuleohutuseeskirju ning evakueerumise korda.
 8.8 .    Tervisetoas käivad õpilased enne ja pärast tunde ning vahetundide ajal. Kui õpilane koolis haigestub, saadab  õpetaja ta meditsiinikabinetti koos oma kirjaga. 
 8.9 .    Kui õpilane peab tarvitama ravimeid, toob lapsevanem need isiklikult kooliõe või sotsiaalpedagoogi kätte, kes annab neid  õpilasele vastatavalt raviskeemile.
 8.10 .    Esmaabiks vajalike vahendite olemasolu eest tööõpetusklassides ja õpilaskodus vastutab kooli kooliõde.
 8.11 .    Ravimeid hoitakse tervisetoas asuvas lukustatud kapis.
 8.12 .    Õpilase probleeme aitavad koolis lahendada sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog.
 8.13 .    Kui õpilane eirab pidevalt kooli kodukorda, käitub kaasõpilasi ja õpetajaid ohustavalt, tarvitab kaasõpilaste suhtes vägivalda või lõhub kooli ja/või omaniku vara või suitsetab kooli territooriumil ja/või kasutab sobimatut sõnavara, teavitab direktor või tema volitatud töötaja sellest politseid, kes olenevalt juhtumist algatab õpilase mõjutamiseks väärteo-menetluse või kriminaalasja. 
 8.14 .    Kui õpilane lahkub õppetöö ajal loata kooli territooriumilt, siis kool tema turvalisuse eest vastutada ei saa, kuid klassijuhataja/rühmakasvataja või sotsiaalpedagoog teavitab õpilase lahkumisest koheselt vanemat. Õpilaskodust omavolilise lahkumise korral teavitab kasvataja kadunud õpilasest politseid e-kirja teel aadressil: ida.korrapidaja@list.politsei.ee
 8.15 .    Kooli on keelatud tuua
 8.15.1 .    ohtu tekitavaid esemeid: terariistad, tuletegemise vahendid ja pürotehnilised vahendid.
 8.15.2 .    tubakatooteid (sh mokatubakas), e-sigarette, alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid, energiajooke

 8.16 .    Keelatud asjad tuleb anda hoiule kooli töötajale, neid hoitakse  ja tagastatakse järgmiselt:
 8.16.1 .    õppetööd ja kooli üritusi segavad esemeid hoitakse õpetaja tööruumis ning koolipäeva lõpus tagastatakse need õpilasele
 8.16.2 .    öörahu segavad asjad paigutatakse öövalve kasutuses olevasse lukustatud kappi ja tagastatakse õpilasele hommikul
 8.16.3 .    tubakatooted (sh mokatubakas), e-sigaretid, energiajoogid, terariistad, tuletegemise ja poest ostetud pürotehnilised vahendid pannakse kantseleis asuvasse lukustatud kappi, märkides juurde, millal ja kellelt on see võetud ja need tagastatakse ainult vanemale.
 8.16.4 .    alkoholi sisaldavad joogid, narkootilised ained ning ohtlikud esemed, sh ise valmistatud pürotehnilised vahendid,  antakse üle politseile.
 8.16.5 .    Keelatud esemete äravõtmise kohta koostatakse kirjalik akt (Lisa 1).

 8.17 .    Koolis on keelatud
 8.17.1 .    õpilaste ja õpetajate töö segamine ning kooliürituste häirimine.
 8.17.2 .    suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine.
 8.17.3 .    igat liiki äritsemine, väljapressimine ja petmine.
 8.17.4 .    võõrastes klassi- ja rühmaruumides viibimine ning kaaslaste asjade kasutamine ilma loata.
 8.17.5 .    füüsiline ja vaimne vägivald, ebaviisakate väljendite kasutamine.
 8.17.6 .    sisse lülitatud mobiiltelefoniga õppetundides ja ühisüritustel viibimine, helistamine ja kõnedele vastamine ning sõnumite saatmine õppetöö ajal.
 8.17.7 .    õppetöö, ülekooliliste ürituste ja öörahu ajal kasutada segavaid esemeid: pleier, mobiiltelefon, MP-3, süle-või tahvelarvutid jms
 8.18 .    Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb sellest koheselt teavitada kooli juhtkonda, kes teavitavad korrarikkujatest politseiametnikke, kes rakendavad vastavad meetmed vastavalt Politseiseadusele ja Tubakaseadusele.
 8.19 .    Kooli kantseleis registreeritakse kõik koolis aset leidnud õnnetused ja vägivallajuhtumid.
 8.20 .    Kooli direktor teavitab Haridus- ja Teadusministeeriumi koheselt koolis aset leidnud õnnetustest ja vägivallajuhtumistest. 

 
 9 .    ÕPILASTE TUNNUSTAMINE

 9.1 .    Õpilasi tunnustatakse Näpi Kooli õpilaste tunnustamise korra alusel.
 9.2 .    Tunnustamise liigid koolis on
 9.2.1 .    õpetaja suuline kiitus klassi ees;
 9.2.2 .    kooli juhtkonna suuline kiitus kogu koolipere ees;
 9.2.3 .    kiituse või tänu avaldamine direktori käskkirjaga;
 9.2.4 .    kooli tänukiri, kiidukiri, aine kiituskiri või diplom;
 9.2.5 .    kooli tänukiri õpilase vanematele või nende hooldajale;
 9.2.6 .    õpilase tunnustamine teatri- või kontserdikülastusega; 
 9.2.7 .    õpilase tunnustamine kooli logoga meenega:
 9.2.8 .    õpilase elukohajärgsest omavalitsusest tunnustamise taotlemine.
 9.3 .    Õpilaste tunnustamine toimub klassijuhataja, kasvataja, aineõpetaja, treeneri  või õppealajuhataja ettepanekul ja vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.
 9.4 .    Tunnustamisest informeerib klassijuhataja lapsevanemat või hooldajat

 10 .    ELAMINE ÕPILASKODUS

 10.1 .    Õpilaskodu nimekirja võetakse ja nimekirjast kustutatakse õpilane direktori käskkirjaga lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 10.2 .    Elu õpilaskodus toimub õpilaskodu kodukorra ja kindla päevakava alusel, mis on õppenõukogu poolt heaks kiidetud ja direktori poolt kinnitatud.
 10.3 .    Õpilaskodu on avatud esmaspäeval alates kella 13.00 kuni reedel kella 8.30.
 10.4 .    Õpilased elavad õpilaskodus kindlates kasvatusrühmades.
 10.5 .    Õpilaskodus elavad õpilased võivad kooli maa-ala nädala sees lahkuda vaid mõjuval põhjusel rühmakasvataja kirjaliku loaga.
 10.6 .    Tegevus rühmas toimub kasvataja koostatud ja õppealajuhataja kinnitatud tööplaani alusel.
 10.7 .    Kasvataja tagab laste järelvalve kogu oma töö ajal.

 

Vaata lisaks Näpi Kooli õpilasreeglid