Meie koolist

Põhiväärtused


Näpi Kool (endine Vaeküla Kool) oli Haridus-ja Teadusministeeriumi alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Alates 2019 allub kool Rakvere Vallavalitsusele.

Kool asub Rakverest 4 km kaugusel, Sõmeru vallas Näpil.

Näpi Kool on põhikool, mille lõpetamisel saab nooruk põhikooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid kutsekoolis.

Koolil on õpilaskodu, kus õppetöö perioodil elavad õpilased, kellel igapäevaselt ei ole võimalik kodunt koolis käia.

Kooli tegevuse põhieesmärk on õpiraskustega laste õpetamine ja kasvatamine ning nende ettevalmistamine iseseisva eluga paremaks toimetulekuks.

Lähtuvalt põhieesmärgist püstitab kool oma õppe- ja kasvatustööle järgmised üldeesmärgid:

 1. Tagada õpilastele erimetoodika vahendusel võimetekohane haridus.
 2. Korrigeerida vaimu-, kõne- ja rühipuudeid ning tagada selleks vajalikud rehabilitatsiooniteenused.
 3. Arendada kasvandike huvialasid harrastustegevuse kaudu.
 4. Kujundada valmisolek ja harjumus füüsilise töö tegemiseks.
 5. Valmistada õpilased ette õpingute jätkamiseks kutsekoolis.

TÖÖÕPETUSEST NÄPI KOOLIS

Kooli õppekavas on eriline koht tööõpetusel, mille tundide maht on tunduvalt suurem kui tavakoolis. Tööõpetuse ajaline maht nädalas on järgmine:

1.klass – 2 tundi
2.klass – 2 tundi
3.klass – 3 tundi
4.klass – 4 tundi
5.klass – 4 tundi
6.klass – 4 tundi
7.klass – 5 tundi
8.klass – 7 tundi
9.klass – 7 tundi

Abiõppe ja seega ka tööõpetuse üldeesmärk on õpilaste psühhosotsiaalse ja tunnetustegevuse (re)habilatsioon korrigeeriva õpetamise teel, soodustamaks õpilase kognitiivset ja motoorset arengut, tunde- ja tahtevalla kujunemist, sotsialiseerumist ja adapteerumist ühiskonnas.

Tööõpetuse ülesanne on aidata õpilasel kujuneda eluga võimalikult iseseisvalt toimetulevaks isiksuseks, kes suudab jätkata kutseõpinguid ning teha võimetekohast tööd.

Tööõpetuse tundides õpetatakse

 • puidutööd
 • metallitööd (elementaarsed oskused)
 • käsitööd (õmblemine, kudumine, tikkimine, heegeldamine, viltimine, mänguasjade valmistamine, nahkehistöö)
 • kodundust, sh toiduvalmistamist

MOTO, MISSIOON, VÄÄRTUSED

Juhindume õppe-kasvatustöös Hiina vanasõnast:

„Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja jätan meelde. Ma teen ja ma mõistan.“

MOTO

Pilvede taga on alati päike!

MISSIOON:

Õpilastele soodsate arenguvõimaluste loomine põhihariduse omandamiseks, erivõimete arendamiseks ja kutseõpingute jätkamiseks, tagamaks võimalikult iseseisev toimetulek edaspidises elus ja edukas integreerumine ühiskonda.

VISIOON:

Näpi Kool on maakonnas tunnustatud ja hinnatud kool, kus kooli lõpetajad saavad eluks kaasa elukestvaks õppeks vajalikud teadmised, praktilise töö oskused, tervislikud eluviisid ja üldinimlikud väärtushoiakud, kus on õpilase ja õpetaja isiklikku arengut, loovust ja meeskonnatööd väärtustav, oma kutsetööle pühendunud personal ning õppiva organisatsiooni põhimõtetele vastav töökorraldus.

 

Näpi Kool (endine Vaeküla Kool) oli Haridus-ja Teadusministeeriumi alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Alates 2019 allub kool Rakvere Vallavalitsusele.

Kool asub Rakverest 4 km kaugusel, Sõmeru vallas Näpil.

Näpi Kool on põhikool, mille lõpetamisel saab nooruk põhikooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid kutsekoolis.

Koolil on õpilaskodu, kus õppetöö perioodil elavad õpilased, kellel igapäevaselt ei ole võimalik kodunt koolis käia.

Kooli tegevuse põhieesmärk on õpiraskustega laste õpetamine ja kasvatamine ning nende ettevalmistamine iseseisva eluga paremaks toimetulekuks.

Lähtuvalt põhieesmärgist püstitab kool oma õppe- ja kasvatustööle järgmised üldeesmärgid:

 1. Tagada õpilastele erimetoodika vahendusel võimetekohane haridus.
 2. Korrigeerida vaimu-, kõne- ja rühipuudeid ning tagada selleks vajalikud rehabilitatsiooniteenused.
 3. Arendada kasvandike huvialasid harrastustegevuse kaudu.
 4. Kujundada valmisolek ja harjumus füüsilise töö tegemiseks.
 5. Valmistada õpilased ette õpingute jätkamiseks kutsekoolis.

TÖÖÕPETUSEST NÄPI KOOLIS

Kooli õppekavas on eriline koht tööõpetusel, mille tundide maht on tunduvalt suurem kui tavakoolis. Tööõpetuse ajaline maht nädalas on järgmine:

Abiõppe ja seega ka tööõpetuse üldeesmärk on õpilaste psühhosotsiaalse ja tunnetustegevuse (re)habilatsioon korrigeeriva õpetamise teel, soodustamaks õpilase kognitiivset ja motoorset arengut, tunde- ja tahtevalla kujunemist, sotsialiseerumist ja adapteerumist ühiskonnas.

Tööõpetuse ülesanne on aidata õpilasel kujuneda eluga võimalikult iseseisvalt toimetulevaks isiksuseks, kes suudab jätkata kutseõpinguid ning teha võimetekohast tööd.

Tööõpetuse tundides õpetatakse

 • puidutööd
 • metallitööd (elementaarsed oskused)
 • käsitööd (õmblemine, kudumine, tikkimine, heegeldamine, viltimine, mänguasjade valmistamine, nahkehistöö)
 • kodundust, sh toiduvalmistamist

MOTO, MISSIOON, VÄÄRTUSED

Juhindume õppe-kasvatustöös Hiina vanasõnast:

„Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja jätan meelde. Ma teen ja ma mõistan.“

MOTO

Pilvede taga on alati päike!

MISSIOON:

Õpilastele soodsate arenguvõimaluste loomine põhihariduse omandamiseks, erivõimete arendamiseks ja kutseõpingute jätkamiseks, tagamaks võimalikult iseseisev toimetulek edaspidises elus ja edukas integreerumine ühiskonda.

VISIOON:

Näpi Kool on maakonnas tunnustatud ja hinnatud kool, kus kooli lõpetajad saavad eluks kaasa elukestvaks õppeks vajalikud teadmised, praktilise töö oskused, tervislikud eluviisid ja üldinimlikud väärtushoiakud, kus on õpilase ja õpetaja isiklikku arengut, loovust ja meeskonnatööd väärtustav, oma kutsetööle pühendunud personal ning õppiva organisatsiooni põhimõtetele vastav töökorraldus.

 

1.klass – 2 tundi
2.klass – 2 tundi
3.klass – 3 tundi
4.klass – 4 tundi
5.klass – 4 tundi
6.klass – 4 tundi
7.klass – 5 tundi
8.klass – 7 tundi
9.klass – 7 tundi